BES

Buurtenquête Bomenbuurt Oost belangrijke stap voor Buurtenergie BES

Op weg naar een nieuw verwarmingssysteem met draagvlak en bewonersbeheer  

Op 6 juli presenteerde wijkregisseur Judith van Hout van Woonwaarts, namens de projectgroep van het Buurt Energie Systeem, in de Ark van Oost aan meer dan 50 buurtbewoners de resultaten van de enquête over het Buurt Energie Systeem.

BES
schema van visueel denker Maaike van De Aanblazer

De enquête was verspreid onder alle 510 huishoudens in de Bomenbuurt Oost, 108 zijn er ingevuld en teruggestuurd. De resultaten geven een goede indruk van de bekendheid met het BES en het draagvlak in de buurt. Zo gaf 87% van de respondenten aan bekend te zijn met het BES en driekwart van hen is het ‘eens’ of zelfs ‘zeer eens’ om op deze manier iets tegen de klimaatverandering te doen. Een samenvatting van de resultaten staat hier.

infographic

Sinds Parijs 2015 weten de meeste mensen dat we in de toekomst minder energie van kolen, olie en gas moeten gebruiken voor de verwarming van huizen. Iedereen zou daarvoor kunnen overstappen naar een warmtepomp op elektriciteit, maar dat vereist extreme isolatie en is onnodig duur. Het samenwerkingsverband van Alliander, Gemeente Nijmegen en Woonwaarts weet door inbreng van Duurzaam Hengstdal dat het waarschijnlijk veel voordeliger is de huizen te verwarmen met heet water uit opwekunits, dat via een warmtenet met goed geïsoleerde leidingen bij elk huis komt. Het hete water kan worden gebruikt voor de verwarming en warm (douche)water. 


Terugblik op de avond

Tijdens de bewonersavond werd opgemerkt dat de uitkomsten van de enquête niet representatief zouden zijn voor de hele buurt. Judith gaf aan dat de resultaten een beeld geven van ongeveer 20% van de belanghebbende (direct belanghebbende) bewoners. Zonder volledig te zijn, dragen de resultaten bij aan kennis over de vragen en wensen van (een deel van de) bewoners. Zo moet het nieuwe warmtesysteem in elk geval voldoende warmte leveren als dat nodig is en ook betaalbaar blijven.


Vragen en vervolg

Tijdens de avond is gesproken over de techniek, de organisatievorm (een coöperatie van buurtbewoners) en over de locatie van opwekunits (voor de duurzame warmte). Vragen waar mensen reacties op wilden waren bijvoorbeeld:

  • Waarom een warmtepomp en geen waterstof?
  • Is er garantie als er iets kapot gaat?
  • In Duitsland krijg je juist subsidie als je aardgas gaat gebruiken, terwijl wij er weer vanaf willen. Hoe zit dat?
  • Maakt een BES geluid?
  • Kan een opwekunit van het BES ook op een dak of onder de grond?
  • Wat betekent (buurt)eigenaarschap?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?

En kwamen ook suggesties en wensen als:

  • Maak iets bijzonders van een opwekunit (kunst, ontmoeting, vergroening);
  • Een opwekunit mag geen geluidsoverlast veroorzaken;
  • Denk ook aan mogelijkheden voor wateropvang voor droge en natte tijden.

De vragen en antwoorden werden verkend in groepsgesprekken. Omdat niet op elke vraag direct een antwoord kon worden gegeven, zullen de verschillende werkgroepen van het BES daar het komend half jaar mee aan de slag gaan. 

bijeenkomst in De Ark

Vervolg na de zomer

Alle bewoners van de Bomenbuurt Oost ontvingen een huis-aan-huis brief met een samenvatting van de enquêteresultaten en een link naar de website waar de volledige rapportage te vinden is, bekijk hier de rapportage. Op die site staat ook wat er nog moet gebeuren om een aardgasvrije buurt te realiseren. Het hele proces staat overzichtelijk beschreven in een mooi schema van visueel denker Maaike van De Aanblazer

Intussen werkt de projectgroep samen met de verschillende werkgroepen toe naar een concreet plan voor het BES: waar komen de warmwaterleidingen, de huisaansluitingen en de opwekinstallaties, wat gaat dat allemaal kosten en hoe kunnen bewoners in de coöperatie bepalen hoe ze alles willen regelen. De verwachting is dat dit plan begin 2022 kan worden voorgelegd aan de bewoners. Vervolgens kan de gemeente in het voorjaar van 2022 het draagvlak meten om te bepalen of voldoende bewoners akkoord zijn met de daadwerkelijke aanleg van het Buurt Energie Systeem.  

Bewoners blijven betrekken en informeren via projectwoning Hengstdalseweg 194 

Met het invullen van de enquête en de deelname aan de bijeenkomst op 6 juli hebben de bewoners bijgedragen aan het in beeld brengen van de wensen én eisen waar een Buurt Energie Systeem aan zou moeten voldoen. Een belangrijk resultaat van de bewonersavond op 6 juli was verder dat er 15 nieuwe aanmeldingen kwamen voor deelname aan de BES-werkgroepen.  Daar kunnen de actieve mensen in de projectgroep verder mee!
In september gaan ze verder langs de deuren om de andere 400 buurtbewoners te informeren, te bevragen en te verwijzen naar  de Huiskamer-projectwoning op Hengstdalseweg 194. Die is iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur open. Voor hulp, suggesties en vragen over isolatie, zonne-energie, het Buurt Energie Systeem, maar ook voor goede koffie!